อาจารย์ภาสกร เดชโค้น

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
คติประจำใจ :
บ้านไกลเวลาน้อย

ความเชี่ยวชาญ

เครื่องวัดรังสีอาทิตย์

Name :
Patsakorn Detkhon

ประวัติการศึกษา

2558

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปกร

2555

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

2559 - 2564

นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ