ผศ.ดร.พูนสุข จันทศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ตีพิมพ์ 2564
การยกระดับคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูสังกัดโรงเรียนในเขตตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจ้างอาจารย์ ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาของรัฐ
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2552

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ