อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ

Digital Literacy

ประวัติการศึกษา

2547

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2555

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน

2555-2563

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2564-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2560-2561

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2561-2564

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2564-ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

Digital Literacy
Technolgy Digital
Data Analysis
Infographic

รายวิชาที่รับผิดชอบ