อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการออนซอน ออนไลน์ พัฒนาแกนนำเยาวชน (กลุ่มจังหวัด A R M Y) เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ จากตนสู่คนรอบข้าง
แหล่งทุน: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตีพิมพ์ 2563

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ