อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

2542

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ