อาจารย์ณมน ธนินธญางกูร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.โคกสูง อำเภอโพนทอง
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ