อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม

ความเชี่ยวชาญ

การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

Name :
PARAMAT PHODAPON

ประวัติการศึกษา

2546

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2546-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากากรพัฒนาชุมชน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก:กรณีศึกษาบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2563
แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง ต.ศรีสว่าง อาจารย์โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2550
การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านโจด ต.นาเมือง อาจารย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2549

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายวิชาที่รับผิดชอบ