อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม
คติประจำใจ :
หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยม ก็คือต้องรักในสิ่งที่คุณทำ และชอบทำในสิ่งที่คุณเป็น

ความเชี่ยวชาญ

การจัดกระบวนการชุมชนภาคสนาม
การทำงานร่วมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม
ประเด็นความเหลื่อมล้ำของสังคม
ประเด็นสวัสดิการชุมชน

Name :
PIMCHANOK PAIREEPINAS

ประวัติการศึกษา

-

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

.ศ. 2552- ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

การจัดกระบวนการชุมชนภาคสนาม
การทำงานร่วมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม
ประเด็นความเหลื่อมล้ำของสังคม
ประเด็นสวัสดิการชุมชน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

สวัสดิการชุมชน, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน, หลักการทฤษฎีการพัฒนาสมัยใหม่, ทักษะการสื่อสารและนวัตกรรมทางปัญญา, ระเบียบวิธีวิจัย, สัมมนาปัญหาในงานพัฒนาชุมชน, นวัตกรรมการนำเสนอเพื่อการสื่อสารสังคม