อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม
คติประจำใจ :
“ท.ท.ท.” ทำทันที

ความเชี่ยวชาญ

1.กระบวนกรชุมชน/การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.การจัดการความรู้
3.การวิจัยทางสังคมศาสตร์
4.การวางแผน/การจัดทำแผนงานพัฒนา

Name :
ARTHIT BUDDADUANG

ประวัติการศึกษา

2554

ปริญญาโท ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2550

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2550-2551

นักวิจัย ในโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา (Wed) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554-2557

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน แผนกโครงการชุมชน 7 กองโครงการชุมชน 3 ฝ่ายบริหารงานชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2557-2558

ารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

2558 – ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก:กรณีศึกษาบ้านบะหลวง หมู่ที่ 1 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2563

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1.ทุนทางสังคม
2.การพัฒนากลุ่มและองค์กรทางสังคม
3.ความมั่นคงทางอาหาร
4.ผู้สูงอายุ

รายวิชาที่รับผิดชอบ