อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

E​-San Cofact
แหล่งทุน: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตีพิมพ์ 2564
RERU​ MIDL​ พลเมืองดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลง
แหล่งทุน: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ตีพิมพ์ 2564
โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิตอลการตลาดเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
แหล่งทุน: กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตีพิมพ์ 2562

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ