อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม
คติประจำใจ :
Life balance, harmony & happiness

ความเชี่ยวชาญ

- สังคมวิทยา
- มานุษยวิทยา (วัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์)
- จิตวิทยาสังคม
- ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP / การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
- การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change)
- นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

Name :
TITIRATANA WETSIRIYANAN

ประวัติการศึกษา

2558

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2539

ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

งานสอน – อาจารย์ (สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม), มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2558 – 2561

งานสอน – อาจารย์ (สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน) งานบริหาร – รองผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2553 - 2558

อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2544 - 2546

ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พรรคการเมือง อาจารย์ (สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.สุรินทร์

2540 - 2543

อาจารย์ (สอนระดับปวช. และปวส.), โรงเรียนเบญจเทคโนสุรินทร์

2540 - 2543

นักจัดรายการวิทยุ (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย / สถานีวิทยุกองทัพบก), บริษัท อีซี่ไทม์ เรดิโอ จำกัด

2537 - 2539

ผู้ช่วยนักวิจัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการป่นปูกับวิถีชีวิตคนอีสาน กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีอำเภอธวัชบุรี และกลุ่มสตรี อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2550

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ