อาจารย์ธนวัน สุทธิมูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน

ความเชี่ยวชาญ

วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

Name :
THANAWAN SUTTIMOON

ประวัติการศึกษา

2554

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2552

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2554 - 2555

stomer Service, Global Maritime Co.,Ltd (GSA Of Hainan Airline)

2553 – 252553 – 2554

ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

2552 - 2553

เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท S.P.Y. Manpower and Business (Supplier) ปฏิบัติงานที่ บริษัท อสมท จำกัด ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
กริยาวิเศษณ์ภาษาจีน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ