อาจารย์หยกขาว สมหวัง

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
สังคมวัฒนธรรมจีน

Name :
YOKKHAW SOMWANG

ประวัติการศึกษา

-

ปริญญาโท สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Jiangxi Normal University, China

ประวัติการทำงาน

2562 จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

A Comparative Study of“向(Xiang),往(Wang),朝(Chao)”and the Error Analysis of the Language Acquisition by Thai Students

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ