อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คติประจำใจ :
Passionate, Positive, Resourceful, Persistent, Caring, Humble

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Name :
SUNCHAI HAMCUMPAI

ประวัติการศึกษา

-

Ph.D. English, Texas A&M University, USA

ประวัติการทำงาน

2547-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ