อาจารย์จิตลดา บานแบ่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คติประจำใจ :
มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

Name :
JITLADA BANBANG

ประวัติการศึกษา

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-

ศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ