อาจารย์ยุทธจักร ลำจวนจิตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.รอบเมือง
แหล่งทุน: อบต.
ตีพิมพ์ 2557
งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.ทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ