อาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน
คติประจำใจ :
คนเราต้องไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะถ้ายังทำเช่นนั้นอยู่ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ก็ไม่มีทางสำเร็จแน่นอน

ความเชี่ยวชาญ

Chinese Grammar
Chinese Phonetics and Phonology
Chinese -Thai translate
Chinese Writing and reading
Chinese for business

Name :
ANONGSRI CHANTHAKHAT

ประวัติการศึกษา

2015

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสาตร์และการประยุกต์ใช้ภาษาศาสาตร์ ด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ Guangxi Minzu University,Nanning China

2010

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ณ Beijing Internation business and Economic ,Beijing China

ประวัติการทำงาน

2011 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2015-2018

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ,ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2022-ปัจจุบัน

รองหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสาตร์และสังคมศาสาตร์

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

Research on teacher -students interaction in advanced spoken Chinese classroom based on IFIAS system

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ