อาจารย์วิวัฒนา เย็นวัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ