อาจารย์ ดร.ชินานาตย์ ไกรนารถ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
เทคโนโลยีการผลิตพืช

Name :
Chinanat Krainart

ประวัติการศึกษา

2558

ปร.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2542

วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2536

ทษ.บ. (พืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ประวัติการทำงาน

2544-ปัจจุบัน

1. อาจารย์ประจํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2548-2549
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2551
การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพผลผลิตใน การผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2550

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ