ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวและบริหารจัดการการตลาด เพื่อยกระดับรายได้ขิงวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตีพิมพ์ 2564
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แมลงกินได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิชชุมชนผู้เลี้ยงแมลง จังหวัดร้อยเอ็ด​
แหล่งทุน: ศูนย์โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตีพิมพ์ 2563
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า ​​อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด / ร่วมกับ ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ แหล่งทุน เหมือนเรื่อง ที่1 จำนวนเงิน 50,000 บาท
แหล่งทุน: ศูนย์โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตีพิมพ์ 2563
การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ)
ตีพิมพ์ 2561
ระบบการผลิตผักพื้นบ้านในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตเชิงพานิชย์ในพื้นที่บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน)
ตีพิมพ์ 2560
ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของต้นไม้ในพื้นป่าวัฒนธรรม ทุ่งปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2559
การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2558
การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2558
ปลูกถั่วลิสงในนาหลังข้าว: โครงการพัฒนาโมเดลตำบลภูเงิน : โครงการแก้ไขปัญหาคามยากจน
แหล่งทุน: ม.ขอนแก่น
ตีพิมพ์ 2557
ปลูกถั่วลิสงหมุนเวียนอ้อย : โครงการพัฒนาโมเดลตำบลภูเงิน : โครงการแก้ไขปัญหาคามยากจน
แหล่งทุน: ม.ขอนแก่น
ตีพิมพ์ 2557
การสำรวจและศึกษาสายพันธุ์มะละกอในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2555
อิทธิพลของการพรางแสงที่มีต่อสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถใน การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักแพว
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2555

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ