ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด สมุนไพรลูกประคบสมุนไพรอินทรีย์
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การป้องกันแมลงศัตรูของแตงกวาจากต้นสะเดา กรณีศึกษา บ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตของผลสมัดใหญ่
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2557
งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.มะอึ อำเภอธวัชบุรี
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของลูกประคบสมุนไพรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2555
การสำรวจและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ในเขตตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554
สถานภาพการมีงานทำของบัณทิตและคุณลักษณะ ของบัณทิตที่พึงประสงค์ฯ
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2553

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ