อาจารย์ ดร.อรัทยา ถนอมเมฆ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คติประจำใจ :
“อัตตานัง อุปมัง กเร” หรือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”

ความเชี่ยวชาญ

1. สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
2. โภชนศาสตร์การกีฬา
3. การบริหารและการจัดการกีฬา
4. การปฐมพยาบาล
5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
6. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
7. การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ

Name :
Aratthaya Thanommek

ประวัติการศึกษา

2540

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2544

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

ปริญญาเอก ปรัขญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

2563-ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราฃภัฏร้อยเอ็ด

2556-2560

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2555-2556

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2545-2549

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2545-2549

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ-พยาบาล งานกิจการนักศึกษา

2546-2547

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม

2547-2549

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขสมรรถนะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. The Effects of Elastic Bands and Yoga Training Program on Flexibility, Arm and Leg Muscular Strength of Female Students Rajabhat Roi-et University
2. The Effects of Cucumber Consumption With Brisk Walking on Body Mass Index and Body Fat Percentage of The Overweight Students

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ