ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี

ประธานหลักสูตร สาขาไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกบนลานตากอัจฉริยะด้วยลมความร้อนรังสีอินฟาเรด เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐานรากฯ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกบนลานตากอัจฉริยะด้วยลมร้อนความร้อนรังสีอินฟาเรด เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐานรากของจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: โครงการสนับสนุนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM, iTAP)
ตีพิมพ์ 2564
การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำสำหรับตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง จากฟืนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนบ้านหวายหลึม
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ