ผศ.สันติ นรากุลนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Proteus ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการต่อวงจร
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หน่อม
แหล่งทุน: อบต.
ตีพิมพ์ 2557
การพัฒนาอากาศยานหลายใบพัด เพื่อประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศ
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ