อาจารย์อณิสณี แทนอาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการ ผลิตลูกประคบสมุนไพรอินทรีย์
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ