อาจารย์ก้องเกียรติ สุขเกษม

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คติประจำใจ :
สุขทุกข์อยู่ที่ใจ ใช้ทุกลมหายใจอย่างมีสติ

ความเชี่ยวชาญ

- Institution Economics
- Swine Production
- Supply Chain & Logistics
- Livestock Farm Standards

Name :
Kongkiat Sukkasem

ประวัติการศึกษา

2545

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541

วท.บ. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2551–ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2548-2551

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดปลื้มจิตการยาง

2546-2548

พนักงานฝ่ายขาย บริษัท บีเฟิร์สอัลลายแอนซ์ จำกัด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.ชมสะอาด อำเภอเมยวดี
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556
การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในเขตลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2550
โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ระยะต้นน้ำ)
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2550

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

- การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มมูลค่าการผลิตปศุสัตว์
- การพัฒนาสายพันธุ์และคุณภาพอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อโคคุณภาพสูง

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ