อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
คติประจำใจ :
อดีตคือความฝัน ปัจจุบันคือของจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

ความเชี่ยวชาญ

1. การควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ดาราศาสตร์
3. ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา

2551

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2544

ปริญญาวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน

2551 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2546 - 2551

อาจารย์ประจำตามสัญญา โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2551

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

A study the period variation rate of V1292 Taurus Type RR Lyrae variable star.

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ