ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแท่งเสริมธัญพืช
แหล่งทุน: โครงการสนับสนุนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM, iTAP)
ตีพิมพ์ 2564
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบปรุงรสเสริมสมุนไพร
แหล่งทุน: โครงการสนับสนุนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM, iTAP)
ตีพิมพ์ 2564
องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของผลไม้พื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของพืชหัวป่ากินได้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2559

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ