ผศ.ดร.ชลลดา ไร่ขาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน)
ตีพิมพ์ 2560
ศึกษาศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในชุมชน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การวิจัยและพัฒนาการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2551
การวิจัยและพัฒนาการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2550

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ