ผศ.ดร.คณิณ บรรณกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

2551

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2546

วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2537

วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ระบบเกษตรแบบผสมผสานพืช สัตว์ ประมง : โครงการพัฒนาโมเดลตำบลภูเงิน : โครงการแก้ไขปัญหาคามยากจน
แหล่งทุน: ม.ขอนแก่น
ตีพิมพ์ 2557
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนา ศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบเครือข่ายฯ
ตีพิมพ์ 2555
การใช้กากมันสำปะหลังแห้งที่เหลือจากการ กลั่นเอทานอล(กากส่าเหล้าแห้ง)เพื่อเป็นอาหารแพะ
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554
โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2552

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ