อาจารย์ ดร.กฤษธชัย สารกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ