อาจารย์นัจธิชา จันทร์ศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คติประจำใจ :
ทำงานทุกวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของหมาแมว

ความเชี่ยวชาญ

1. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural communication)
2. การวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา (Corpus analysis)
3. การศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ (Linguistic Landscape)
4. การสอนภาษาอังกฤษ (English language teaching)

Name :
NATTHICHA CHANSRI

ประวัติการศึกษา

2552

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

2545

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Personality traits)
2. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural communication)
3. การประเมินความต้องการที่จำเป็น (Needs analysis)

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ