ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
คติประจำใจ :
ตั้งใจ ตั้งมั่น ปล่อยวาง

ความเชี่ยวชาญ

1. Antimicrobial activity
2. Bacterial enzyme
3. Bacterial screening and isolation

Name :
Surachai Rattanasuk

ประวัติการศึกษา

2554

ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2545

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ในกากมะพร้าวต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกและสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่กระทง
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
ผลของพันธุ์ข้าวและแมลงกินได้ต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การชักนำให้เกิดหัวของหว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินของหน่วยงาน)
ตีพิมพ์ 2561
การชักนำให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ย่อย ด้วยเซลลูเลสของหมู่บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของเห็ดกินได้ในป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2559
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนส เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก (ต่อเนื่อง)
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2558
การพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2558
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนส เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2557
การศึกษาสารต้านแบคทีเรียและสารต้านเชื้อรา ที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. Antimicrobial activity from plant extracts
2. Bacterial enzyme determination
3. Bacterial producing enzyme screening and isolation

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ