ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมเส้นใยจากเศษรังไหม ด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ใน อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด และการใช้ประโยชน์จากนํ้าย้อม ในภาพพิมพ์ เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การสังเคราะห์สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารเรืองแสงสีน้าเงินในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ของตำบลหนองพอก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพันธ์ของฟลูออรีนคาร์บาโซลชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงินในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
การพัฒนาและยกระดับการผลิตสบู่สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ และตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2560
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษ์ ของสีย้อมคาร์บาโซน - ฟลูออรีนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อองค์ความรู้)
ตีพิมพ์ 2559
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติ สู่ชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมด้วยสีธรรมชาติสู่ชุมชนบ้านหวานหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การพัฒนาสูตรสบู่ว่านนางคำ
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ