อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

1. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ
3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน
4. เทคโนโลยี IOT
5. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ประวัติการศึกษา

2566

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2548

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2545

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2551-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2545-2551

ครูผู้สอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การศึกษาผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน
แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ตีพิมพ์ 2564
การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกแตงเทศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวกรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหารจ.ร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

- ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดผง
- เลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพานิชย์
- เทคโนโลยีการอบแห้งจิ้งหรีด
- การทอดแบบสุญญากาศ
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต
- การพัฒนาโมเดลแก้จน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ