ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชูเวช

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความเชี่ยวชาญ

1. จิตวิทยาการกีฬา
2. บาสเกตบอล
3. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประวัติการศึกษา

2551

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา

2545

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

2551-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2558-2559

หัวหน้าศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2553-2558

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2553

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2552

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2551

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.ขวาว อำเภอเสลภูมิ
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. โปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทาง
2. การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกสมาธิ
3. โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านอีสานเพื่อนันทนาการ
4. โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบติดตามผลของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
5. การกายบริหารด้วยการรำไหว้และการใช้ท่ามวยไทยของผู้สูงอายุ
6. On-exercising-ball weight training
7. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ