ผศ.ดร.สิทธเดช หมอกมีชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การสเปรย์น้ำพร้อมการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้า บ้านนากะตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้เอกสารประกอบการสอนพร้อมชุดฝึกวิชา การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทลเลอร์
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2557
งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทต.เมืองไพร
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2557
งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.จังหาร อำเภอจังหาร
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ