ผศ.ดร.เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คติประจำใจ :
เป็นตัวอย่างที่ดี อย่าดีแต่สอน

ความเชี่ยวชาญ

1. การพัฒนาอนามัยชุมชน (Community health development)
2. การบริหารสาธารณสุข (Public Health Administration)
3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

Name :
Petcherut Sirisuwan

ประวัติการศึกษา

2564

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาบริหารสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2564-ปัจจุบัน

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2561-2564

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2554-2561

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ)
ตีพิมพ์ 2561
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินของหน่วยงาน)
ตีพิมพ์ 2561
งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ช้างเผือก
แหล่งทุน: อบต.
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. สังคมสูงอายุ (Aging Society)
2. พฤติพลัง (Active Aging)
3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
4. คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
5. โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Program)
6. ปัจจัยสุขภาพ (Determinant of Health)
7. ความชุก สถานการณ์โรค และสถานะสุขภาพ (Prevalence Disease and Health status)
8. การพัฒนาอนามัยชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory processes for community health development)

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ