อาจารย์ภูริต ควินรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
คติประจำใจ :
บ้านไกลเวลาน้อย

ความเชี่ยวชาญ

1. ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม

Name :
Purit Quinram

ประวัติการศึกษา

2551

ปริญญาโท วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2548

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

2556 - ปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2560 - ปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2553 – ปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ตรวจวัดการปนเปื้อนรังสีธรรมชาติในตัวอย่างข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการปลูก ต้นใบยาสูบ ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน62
ตีพิมพ์ 2562
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์)
ตีพิมพ์ 2560
ค่ากัมมันตภาพตำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ และนิวไคลด์รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2558
กัมมันตภาพรังสีธรรมขาติในน้ำดื่ม และการได้รับปริมาณรังสีของประชาชน ในอำเภอเสลภูมิ
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ทต.โคกล่าม
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2557
งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูเขาทอง
แหล่งทุน: อบต.
ตีพิมพ์ 2557
งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ ทต.ท่าสีดา อำเภอหนองพอก
แหล่งทุน: เทศบาล
ตีพิมพ์ 2556
วัดค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่างดิน กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2556
การสำรวจปริมาณเรเดียมและองค์ประกอบทางเคมี ของน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2555

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม
2 ตรวจวัดการปนเปื้อนรังสีธรรมชาติในตัวอย่างข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการปลูกต้นใบยาสูบ ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ