ผศ.ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

1. การผลิตสัตว์
2. อาหารสัตว์
3. โภชศาสตร์สัตว์

Name :
Khukhwan Chullanandana

ประวัติการศึกษา

2551

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2543

วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2541

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทำงาน

2554-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2545-2554

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. การผลิตสัตว์
2. อาหารสัตว์

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ