ผศ.ปฐมพงศ์ ชนะนิล

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การศึกษาคุณสมบัติทางกลและกายภาพของสารประกอบยางพาราและท่อนาโนคาร์บอน
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ