อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
คติประจำใจ :
Keep on keeping on.

ความเชี่ยวชาญ

1) Leaf epidermal anatomy
2) Plant diversity
3) Plant morphology
4) Plant tissue culture

Name :
Sutarat Khonkayan

ประวัติการศึกษา

2553

ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อนและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ)
ตีพิมพ์ 2561
ความหลากหลายของเฟินและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน61(วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ)
ตีพิมพ์ 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน)
ตีพิมพ์ 2559
การขยายพันธุ์ต้นกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) และพะยอม(Shorea roxburghii G. Don) โดยวิธี seed priming และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1) Leaf Epidermal Anatomy for the Identification of Some Medicinal Plants
2) The survey, collection and anatomy of rare and endangered plants for record the characteristics and promotion for sustainable utilization

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ