อาจารย์สุรัมภา เจริญสุข แก้ววงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความเชี่ยวชาญ

1. Physical Fitness
2. Exercise and Sport Physiology
3. Physical Activity
4. Fitness Instructor
5. Aerobic Dance
6. Exercise and Sports Promotion

Name :
Surumpa Charoensuk Kaewong

ประวัติการศึกษา

2563

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

2552

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

2544

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

2553-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2564-ปัจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ

2552-2553

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่

2546-2548

Fitness Instructor สถานที่ Fitness First-Central Bangna

2544-2546

Fitness Instructor สถานที่ Clark Hatch-Seri Center

2544

Fitness Instructor สถานที่ Atrium Athletic Club

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.กกโพธิ์
แหล่งทุน: อบต.
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. Aerobic Dance
2. Functional Exercise, Body Weight and Weight Training
3. Exercise Program
4. Exercise in Aging

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ