ผศ.คมศิลป์ พลแดง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

การใช้เทคนิค LAMP เพื่อการสำรวจหาการติดเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) และการเสาะหาสัตว์พาหะ ของกุ้งก้ามกราม ในจังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน
ตีพิมพ์ 2554

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ