ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

องค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ จากพืช สมุนไพรที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้านในอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตีพิมพ์ 2564
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราจากมะเมื่อย และพริกนายพราน
แหล่งทุน: แหล่งทุน : สกว.
ตีพิมพ์ 2562
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราจากมะเมื่อย และพริกนายพราน
แหล่งทุน: แหล่งทุน : สกว.
ตีพิมพ์ 2561
องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งของต้นสาธรและทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
แหล่งทุน: งบแผ่นดิน (เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน)
ตีพิมพ์ 2560
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งของต้นเลือดแรด
แหล่งทุน: งบ สกอ.
ตีพิมพ์ 2559
การสกัดสารบริสุทธิ์เคอร์คูมินจากเหง้าขมิ้นชันเพื่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2558
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากผลของต้นส่องฟ้า
แหล่งทุน: งบรายได้
ตีพิมพ์ 2557

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความ สิทธิบัตร

หัวข้อวิจัยที่สนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ