ผู้บริหาร

พูนสุข จันทศิลป์
คณบดี
วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วรพจน์ พรหมจักร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม