ผู้บริหาร

พูนสุข จันทศิลป์
คณบดี
เอื้อมพร จันทร์สองดวง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วรพจน์ พรหมจักร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม