คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกันฯ ท่านรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ กรรมการและเลขานุการ ✅โดยได้คะแนนตรวจประเมินที่ 4.56 ทั้งนี้ท่านคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นต่อไป