วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปฐมฤกษ์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม - มิถุนายน 2563) ได้ตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ที่ >>> http://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ScienceRERU/issue/current