โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab) ในวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด