ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมน...

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาานจังหวัด คุณนรินทร ชนะศรี หัวหน้างานจัดหางานในประเทศ พร้อมคณะ ให้ความรู้เรื่องโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) และรูปแบบการหางานกับสำนักงาานจัดหางาน / นายธวนนท์ เนียมโงน ตำแหน่ง เลขานุการคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปสมัครและสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด